برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

ساختار مناسب برای نوشتن مقاله

ساختار مناسب برای نوشتن مقاله

در این مقاله، به بررسی ساختار مناسب برای نوشتن مقاله در HTML می‌پردازیم.

مقدمه

در این قسمت، به معرفی موضوع مقاله و توضیح اهمیت آن می‌پردازیم.

بدنه مقاله

بخش اصلی مقاله که شامل محتوای اصلی و جزئیات مربوط به موضوع است.

زیر عنوان ۱

توضیحات و جزئیات مربوط به زیر عنوان ۱.

زیر عنوان ۲

توضیحات و جزئیات مربوط به زیر عنوان ۲.

نتیجه‌گیری

در این قسمت، به خلاصه‌بندی مطالب مقاله و ارائه نتیجه‌گیری‌های کلیدی می‌پردازیم.

منابع

لیستی از منابعی که در این مقاله استفاده شده است.