برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

انواع مدل های هوش مصنوعی

در حوزه هوش مصنوعی، تعداد زیادی مدل مختلف وجود دارد که برای حل مسائل مختلف استفاده می‌شوند. در ادامه به برخی از انواع مدل های هوش مصنوعی معروف اشاره می‌کنیم:

  • مدل GPT (Generative Pre-trained Transformer): این مدل از معماری ترانسفورمر استفاده می‌کند و برای تولید متن طبیعی استفاده می‌شود.
  • مدل LSTM (Long Short-Term Memory): این مدل برای پردازش داده های دنباله‌ای مانند متن و گفتار استفاده می‌شود و قابلیت یادگیری و حفظ اطلاعات در طول زمان را داراست.
  • مدل CNN (Convolutional Neural Network): این مدل برای تشخیص الگوها و ویژگی‌های تصاویر استفاده می‌شود و در حوزه بینایی ماشین و تشخیص اشیا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • مدل RL (Reinforcement Learning): این مدل برای یادگیری تصمیم‌گیری بهتر در مواجهه با محیط‌های پویا استفاده می‌شود و در حوزه بازی ها و روباتیک کاربرد دارد.
  • مدل SVM (Support Vector Machine): این مدل برای دسته‌بندی داده‌های دو دسته‌ای استفاده می‌شود و در حوزه تشخیص الگوها و دسته‌بندی استفاده می‌شود.